Privacy en patientenrecht

Privacy en patiëntenrecht

Privacy

De psychiater gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Hij/zij heeft een beroepsgeheim en is in juridische zin geheimhouder. Alles wat u met hem of haar bespreekt is vertrouwelijk. Uw psychiater houdt van de behandeling een dossier bij, dat uw persoonsgegevens bevat.

Het is gewoonte dat uw huisarts als verwijzer informatie ontvangt over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling en de beëindiging daarvan. Deze informatie wordt echter niet verstrekt als u daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt. Informatie aan derden, zoals een arbodienst of een medisch adviseur, wordt uitsluitend met uw schriftelijke toestemming verstrekt.

Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van een DBC ( Diagnose Behandeling Combinatie ), welke volgens wettelijke regels ook persoonsgegevens bevat. Vanwege de Zorgverzekeringswet worden tevens wettelijk verplicht gepseudoniemiseerde gegevens, inclusief persoonsgegevens, verstrekt aan het DIS ( DBC Informatie Systeem ), dat terbeschikking staat aan de NZA ( Nederlandse Zorg Authoriteit ). 

Een gedetailleerde privacy-verklaring, alsook een register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, is ter inzage op de praktijk.

Patiëntenrecht

U heeft als patiënt wettelijke rechten, zoals het recht op inzage in het dossier, het recht op correctie van fouten in het dossier, het recht op een Second Opinion, en het recht om een klacht in te dienen. Zie voor een uitgebreide toelichting www.overheid.nl, en zoek op patiëntenrecht.

De psychiater is aangesloten bij de afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), welke een klachtenfunctionaris heeft (te bereiken via ‘klachtenfunctionaris@nvvp.net‘). Tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken, te bereiken per post op Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, of via www.degeschillencommissie.nl. Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten en tevredenheid

We doen er alles aan u, bij ons ingeschreven patiënt, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks dat kunt u toch een klacht hebben. Deze klacht horen wij graag. Hiet geeft ons de kans onze dienstverlening te verbeteren. Ook andere patiënten hebben hier plezier van.

Heeft u een klacht? Bespreekt u dit dan eerst met uw psychiater. Een klacht kan worden ingediend door de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een gemachtigde. Informele klachtopvang vindt in eerste instantie plaats door een gesprek van klager met de psychiater. Indien dit niet mogelijk of gewenst is wordt de klager de gelegenheid geboden van bijstand door de klachtenfunctionaris van de afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP) van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).