Uw rechten

  

Als patiënt heeft u recht op een goede behandeling, een duidelijk behandelplan, voldoende informatie, een second opinion. U heeft ook recht op inzage in uw dossier, correctie, privacy en inspraak.

 

Privacyreglement

Iedere behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Uw privacy is daarmee gewaarborgd. 

 

Binnen de organisatie werken wij volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor iedere cliënt wordt een dossier aangemaakt. Wij vinden het zeer belangrijk om hier op een professionele en vertrouwelijke wijze mee om te gaan.   Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is.                                                                                                                                                  

 

Informatie uit uw behandeldossier wordt niet aan anderen verstrekt, tenzij u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven; uitzondering vormt het verstrekken van informatie over start of einde intake/ behandeling aan de huisarts / verwijzer.

 

Uw ziektekostenverzekering krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose, de zogenaamde DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting), nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken.

 

Voor elke andere medisch inhoudelijk berichtgeving, elk ander medisch inhoudelijk overleg met andere behandelaren dan uw verwijzer, wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

 

Uw huisarts en uw verwijzer worden door ons geïnformeerd aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling. 

 

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.

 

Alle rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Geschillen

Bij geschillen en conflicten verzoeken we u deze eerst met ons te bespreken. Leidt dat niet tot overeenstemming dan zijn wij onderworpen aan de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg. Op aanvraag kunt u het klachtreglement inzien.

 

U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het Tuchtrecht.

 

Continuïteit

Alle gegevens worden tot 15 jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard.

Bij ontstentenis, indien de behandelaar zijn beroep niet meer kan uitoefenen, wordt het bezit van de dossiers, van de patiënten die actueel onder behandeling zijn, overgedragen aan een psychiater via het bestuur van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg.

Bij de afdeling Zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar is de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar naar een andere GGZ zorgverlener.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Professionals met een beroepsgeheim mogen (vermoedens van) huiselijk geweld onder voorwaarden (zoals het doorlopen van het stappenplan in de meldcode) melden bij Veilig thuis.  Professionals mogen de melding ook doen zonder toestemming van de betrokkenen. 

 

Conflict van plichten

Bij concreet gevaar voor de patiënt of een ander mag een arts zijn beroepsgeheim doorbreken indien de arts ervan overtuigd is dat er sprake is van een reële dreiging en dat dit gevaar uiteindelijk alleen kan worden afgewend door te spreken.

 

Giften

Giften kunnen niet worden geaccepteerd. Het staat u vrij zichzelf, uw naasten of een goed doel een plezier te doen.