Privacy statement

Privacy statement

Inleiding

Psychiater Miltenburg, gevestigd te Uden, postadres Postbus 569 5400 AN en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder 17262561, hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens Psychiater Miltenburg van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens

Psychiater Miltenburg verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

– NAW gegevens (BSN, documentnummer ID-bewijs)

– overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)

– communicatiegegevens (telefoon, e-mail, adres)

– administratiegegevens (zorgverzekeraar )

– medische gegevens (huisarts,verwijzer,apotheek)

– contactpersoon (naam, telefoonnummer)

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden

Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Psychiater Miltenburg een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Psychiater Miltenburg elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen na een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars).

Als Psychiater Miltenburg uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang Psychiater Miltenburg  bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

Psychiater Miltenburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage

Psychiater Miltenburg moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie

Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Psychiater Miltenburg fout verwerkt? Dan moet Psychiater Miltenburg die aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht

Als u een klacht m.b.t. privacy wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht

Als Psychiater Miltenburg een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Psychiater Miltenburg worden overdragen aan die andere partij.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met Psychiater Miltenburg opnemen via 06-28135832 (tussen 19-20 uur op kantoordagen, mogelijk krijgt u voicemail)