Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: GezPre, Gezond Presteren

Naam regiebehandelaar: G.T. Miltenburg

Straat en huisnummer praktijkadres: Garf 9

Postcode en plaats praktijkadres: 5406 AK

Telefoonnummer: 0628135832

E-mailadres: gt.miltenburg@zorgmail.nl

KvK nummer: 17262561

Website: www.gezpre.nl

BIG-registraties: 29032846801

Overige kwalificaties

Basisopleiding

AGB-code praktijk: 03073052

AGB-code persoonlijk: 03069811

 1. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

 1. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Doelgroep
Volwassenen vanaf 21 jaar

Hoofddiagnoses o.a.: Depressieve stoornissen en  Angststoornissen.

O.a. ernstige persoonlijkheidsproblematiek en verslavingsproblematiek die op de voorgrond staat, agressie, crisis kan hier niet behandeld worden. Groepsbehandeling of opname wordt alhier niet geleverd.

Behandelmethoden o.a.: Consultatie, diagnostiek, indicatiestelling en advisering; Psychofarmaca; (Psychiatrische) Psychotherapie.

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

G.T. Miltenburg, tevens regiebehandelaar, BIG registratie 29032846801

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en –psychotherapeuten

GGZ-instellingen

Anders: Psychiaters, somatisch medisch specialisten, GGZ-crisidienst en gemeentelijke instanties / Ons Welzijn.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

o.a: Jacques Boermans, psychiater, BIG: 19039768901

A.H.G.M. Macor, psychiater, BIG: 79022636301

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Ik maak indien nodig gebruik van dat professionele netwerk bij op- en afschaling, diagnose, consultatie, medicatie, second opinion en verwijzing, tenzij patient daarvoor geen toestemming geeft.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpost, die zo nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst van de ggz.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: er algemeen geldende regels zijn met betrekking tot  psychiatrische crises.

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: o.a:  www.vgz.nl / www.cz.nl / www.achmea.nl / www.achmea.nl/merken/zilveren-kruis / www.menzis.nl /

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met gecontracteerde verzekeraars:

o.a.: www.vgz.nl, https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies,

https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl / https://www.cz.nl/zorgadvies/vind-de-beste-zorg /

www.achmea.nl / www.achmea.nl/merken/zilveren-kruis /

www.menzis.nl /

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: https://www.gezpre.nl

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:

Link naar website: http://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/herregistratie

 1. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Informele klachtopvang vindt in eerste instantie plaats door een gesprek van klager met G.T. Miltenburg.

Indien dit niet mogelijk of gewenst is wordt de klager de gelegenheid geboden van klachtopvang door een bestuurder van de VVPL (Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in Limburg)

De klager wordt gewezen op de mogelijkheid van bijstand door de klachtenfunctionaris NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

De geschillenregeling is hier te vinden

Ik upload het document met de klachtenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

De Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag

De geschillenregeling is hier te vinden

Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Psychiaters van de Vereniging Vrijgevestigde Psychiaters Limburg

Bij ziekte o.a.: A.H.G.M. Macor, psychiater

Bij vakantie o.a.: E.L.A Verhoeven-Smeets, psychiater-psychotherapeut

Contactgegevens vervangend behandelaar:

Onder meer:

A.G.H.M. Macor, Kloosterstraat 28

5724 AH Ommel 0493 – 820990

E.L.A. Verhoeven-Smeets, Zandstraat 3

5984 PA Koningslust 077 – 4678617

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.gezpre.nl/?page_id=382

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Aanmelding bij G.Miltenburg, regiebehandelaar

Intake bij G. Miltenburg

Verdere communicatie bij G. Miltenburg

Overige informatie over de aanmeldprocedure vindt u hier:

https://www.gezpre.nl/?page_id=372

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: G.T. Miltenburg, regiebehandelaar

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

op indicatie o.a.:laboratorium medewerker, somatisch medisch specialist, (ziekenhuis) apotheker / farmacoloog.

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: G.T. Miltenburg

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: G.T. Miltenburg

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Ik draag zorg voor goede communicatie met patiënt, over het beloop van de behandeling, middels vaststellen van een schriftelijk behandelplan. Het behandelplan wordt in overleg met patient gemaakt en regelmatig besproken. Er wordt gewerkt met Routine Outcome Monitoring (ROM). Aanbod is dat patiënt een naaste betrekt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk gemonitord door

-regelmatige bespreking van de doelen uit het behandelplan,

-ROM meting

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). https://www.vrijgevestigde.nl/

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

minstens eenmaal per jaar

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

periodiek: middels het gesprek, een evaluatie lijst, een ROM en sattisfactieonderzoek

 1. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 1. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: G.T. Miltenburg

Plaats: Uden

Datum: 4-1-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja